A. Obowiązek złożenia deklaracji
B. Rodzaj składającego deklarację
C. Dane składającego deklarację
Data urodzenia
Adres do korespondencji osoby składającej deklarację (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
C. Dane wspólnoty mieszkaniowej
D. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja
E. Oświadczenie właściciela nieruchomości
F. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
Nazwa stawkiWysokość miesięcznej opłaty
Komunalne zmieszane
Komunalne zbierane selektywnie
Brak odpadów
Opłata za odpady zbierane selektywnie - ulga 50%
W-opłata za odpady zbierane selektywnie - ulga 50%
Korekta zgon
W-opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych
Sprzedaż nieruchomości
W-opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie
CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ TERENY ZIELONE?
Uwagi
CZY ODPADY ZIELONE WYTWORZONE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ BYĆ ODBIERANE PRZEZ PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE?
Uwaga
CZY ODPADY ZIELONE POWSTAŁE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE DO KOMPOSTOWNIKA?
Uwagi
G. Suma opłat
Różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest:
Pojemnik
Odpady zielone
Kompostownik